CSS Template
Avtokontrol1

Радио Пела  – Пелагонија на дланка!

 

Основач :

Гордана Цветаноска

Раде Дамјановски

Елизабета Филипоска

 

Главен и одговорен уредник:
Гордана Цветаноска

 

Веб дизајн:
Орде Јованоски

 

Редакција:
Гордана Цветаноска

Елизабета Филипоска

 

Техинчка поддршка

Раде Дамјановски

 

Надворешни соработници:
Диме Алексоски