CSS Template

Одличен квартал за прилепска „Витаминка“- кои се неговите акционери?!

227

Остварените единечни вкупни приходи во првото тромесечје од 2021 година изнесуваат 714,270 илјади денари и во споредба со остварените за истиот период  во 2020 година бележат пораст од 11%. Во структурата на вкупните приходи најголемо учество, 99%, имаат приходите остварени од продажба на производи и услуги  од основна дејност,  кои во споредба со остварените во 2020  година се повисоки за 13%.-пишува поратлот https://denar.mk/

На 31 декември 2020 регистрираниот акционерски капитал на „Витаминка“ АД Прилеп изнесува 248.771.000 денари. Истиот е поделен на 76.720 запишани и во целост платени обични акции со номинална вредност од 52.78 евра по акција, покажува ревидираниот извештај на компанијата, пишува https://emagazin.mk/koi-se-na-golemite-akcioneri-vo-vitaminka/ и ги наведува акционерите на оваа успешна прилепска компанија

Структурата на акцинерскиот капитал е на: Симон Наумоски, како најголем акционер, со 29,85% во 20219/2020 година , Сашо Наумоски, Кирил Божиновски, Стеван Игнатоски, Марика Наумоска, Наташа Стојкоска и Останати.


Vivafarm