CSS Template

(Видео)Час за македонскиот јазик СОУ “К.Јосифоски Питу“

555

Со свои лични творби, рецитали од познати македонски поети, за историјата на македонскиот јазик , со правописот и правилното користење на стандардниот македонски јазик и говор , учениците од „СОУ Кузман Јосифоски-  Питу“ -Прилеп, активно се вклучија во одбележувањето на Денот на македонскиот јазик , 5 Мај. Создадоа интересно видео , на часот по македонски јазик.

„Бидијќи ,училиштето е стручно, и е определено со економската струка, менаџирањето и правто , учениците потребно е правилно да се изразуваат и да го користат мајчиниот јазик.Затоа треба да се негува и да се збогатува фондот на зборовите “ – истакна во дел од разговорот порф. по македонски јазик од СОУ „Кузман Јосифоски – Питу“ , Мартина Стојкоска


Farma Dolneni
Vivafarm