CSS Template

Бесплатна градинка за ромските деца од социјално загрозени семејства

237
Avtokontrol1

Советниците едносглано донесоа одлука за ослободување од партиципација за престој во детските градинки на ЈОУДГ „Наша иднина“,  за 30 деца од социјално загрозени семејства, на возраст од 3 до 6 години, од ромската етничка заедница.

 

Советот на општина Прилеп денеска ја одржа својата 39-та седница, чиј дневен ред содржеше 43 прашања од интерес на граѓаните.

Покрај финансиските планови на општинските основни и средни училишта, советниците донесоаедносгласна  олуката за приоритет на проектите за изградба на секундарна мрежа за фекална канализација во населеното место Мало Коњари, реконструкција на главниот довод од „Пашоски ливади“,  собирна шахта за Прилеп, како и реконструкцијата на старите градски извори „Лековски извори“.

На денешната седница советниците дадоа позитивно мислење за статутите на основните и средните училишта и за Програмата за измена на Програмата за уредување на градежно земјиште на територијата на општина Прилеп.

 


semm
Farma Dolneni
Vivafarm